+

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Böjte Web

Adatkezelési tájékoztató

TARTALOM

I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

II. BEVEZETÉS ÉS ALAPELVEK

III. A Böjte Ékszerész KFT. ADATKEZELÉSI - A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

III.1. A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

III.1.1. WEBÁRUHÁZI REGISZTRÁCIÓ

III.1.2. WEBÁRUHÁZI VÁSÁRLÁS

III.1.3. COOKIE-K (SÜTIK KEZELÉSE)

III.1.4. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

III.1.5. A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

III.1.6. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

III.2. AZ ÜZLETEKBEN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉSEK

III.2.1. ÉKSZER JAVÍTÁSA

III.2.2. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYAADÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

III.2.3. VAGYONVÉDELEM

IV. SZÁMLÁK MEGŐRZÉSE

V. HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

VI. PANASZKEZELÉS

VII. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

VIII. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

IX. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

IX.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

IX.2. HOZZÁFÉRÉSI JOG

IX.3. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

IX.4. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („az elfeledtetéshez való jog”)

IX.5. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA

IX.6. ADATHORDOZHATÓSÁG

IX.7. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

IX.8. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

IX.9. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

X. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE

XI. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

XII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Adatkezelő neve: Böjte Ékszerész Kft.

Adatkezelő képviselője és kapcsolattartója: Böjte Sándor Zsolt ügyvezető

Adatkezelő székhelye:8900 Zalaegerszeg, Mártírok u.1.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:20-09-064169

Adatkezelőt nyilvántart hatóság megnevezése: Zalaegerszeg Törvényszék Cégbírósága  

Adatkezelő elérhetőségei:

levelezési cím: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1.
telefonszám: +36 30-9941709
e-mail cím: info@bojte.com
honlap címe: www.bojte.com
 

Az Adatkezelési tájékoztató elérhető és PDF formátumban letölthető az alábbi oldalról:

www.bojte.com adatkezelési_tájékoztatója

 

II. BEVEZETÉS ÉS ALAPELVEK  

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, vásárlónkat, illetve szolgáltatásaink igénybe vevőjét (a továbbiakban együttesen, mint vásárló szerepel a jelen tájékoztatóban) a Böjte Ékszerész Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 

A Böjte Ékszerész Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A Böjte Ékszerész Kft. elkötelezett a vásárlói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja vásárlói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Böjte Ékszerész Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Böjte Ékszerész Kft. az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”;
a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
az általa gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
a Böjte Ékszerész Kft. minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröli vagy helyesbíti („pontosság”);
a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható („korlátozott tárolhatóság”);
megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben („integritás és bizalmas jelleg”);
 

A Böjte Ékszerész Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.);
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmtv.);
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy. tv.);
 

III. A Böjte Ékszerész KFT. ADATKEZELÉSEI - A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

 

III.1. A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

III.1.1. WEBÁRUHÁZI REGISZTRÁCIÓ

 

A Böjte Ékszerész Kft. honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges. Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat és regisztrációs profiljukkal bevásárlólistát tudnak összeállítani, és vásárlásaikat is nyomon tudják követni. Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos egyes személyes adatokat (pl. e-mail cím) a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

 

Az érintettek köre: A webáruházban regisztrált személy.

Az adatkezelés célja: a webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, korábbi rendelések megtekintése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], az Elker. tv. 13/A. §-a

A kezelt személyes adatok típusa: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, jelszó (titkosítottan tárolva), az egyes rendelések adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási név és cím, számlázási név és cím, vásárolt termék, a vásárlás értéke), az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja

Az adatkezelés időtartama:

a regisztráció törlésével azonnal;
az utolsó bejelentkezéstől számított 2 év;
 

Az adatok törlése és módosítása:

A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve a Fiók bármely adatának a módosításával, illetve a regisztrációs hozzájárulás elutasítása menüben; vagy
az adatkezelő jelen tájékoztató I. fejezetében feltüntetett elérhetőségein;
Elfelejtett jelszó: A felhasználó az „Elfelejtett jelszó” funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva lehetősége nyílik új jelszó megadására.

 

III.1.2. WEBÁRUHÁZI VÁSÁRLÁS

 

Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges. Amennyiben regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos egyes személyes adatokat (e-mail cím, számlázási adatok) a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

 

Az adatkezelés célja: a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Elker. tv. 13/A. §-a 

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, fizetés módja, szállítás módja, vásárlás időpontja), rendelésszám.

Az adatkezelés időtartama: A Ptk. 6:22. § (1) bekezdés alapján a megrendelés teljesítését követő 5 év, kivéve e-mail cím, telefonszám adatokat, melyek a megrendelés teljesítését követő 2 éven belül törlésre kerülnek.

Az adatok törlése és módosítása:

A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai

törlését és módosítását kezdeményezni a Böjte Ékszerész Kft. jelen tájékoztató I. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Adattovábbítás:

Bankkártyás fizetési módozat választása esetén az online fizetés lebonyolítása, a tranzakció visszaigazolása céljából a vásárló a bankkártyával kapcsolatos adatokat, számlázási adatokat, név, e-mail cím közvetlenül az Borgum, mint fizetési szolgáltató részére adja meg. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges, az adatkezelés az online fizetés lebonyolításáig tart;
az érintett által megadott valamennyi személyes adatot tárhelyszolgáltatás, technikai feltételek biztosítása céljából továbbítjuk a Viltor Kft. (székhely: 8900, Zalaegerszeg Mártírok u.71, elektronikus levelezési címe info@viltor.hu, telefonszáma: +36-70933-4304) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 

III.1.3. COOKIE-K (SÜTIK KEZELÉSE)

 

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
Kezelt adatkör
Munkamenet sütik (session)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
connect.sid
 

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

III.1.4. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

III.1.5. A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

III.1.6. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének

ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs

rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adattovábbítás (a külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése): A portál html kódja a Böjte Ékszerész Kft.-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni és cookie-t (süti) képesek kezelni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt, így azokat az internet használatával, a weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

 

III.2. AZ ÜZLETEKBEN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉSEK

 

III.2.1. ÉKSZER JAVÍTÁSA

 

Az adatkezelés célja: átadott termék javítása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, javításra átvett tárgy megnevezése, meghatározása, vállalási idő

Adatkezelés időtartama: A Ptk. 6:22. § (1) bekezdés alapján a megrendelés teljesítését követő 5 év, kivéve e-mail cím, telefonszám adatokat, melyek a megrendelés teljesítését követő 15 napon belül törlésre kerülnek

 

III.2.2. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYAADÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

Az adatkezelés célja: kedvezmény biztosítása törzsvásárlók részére 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

III.2.3. VAGYONVÉDELEM

 

Az adatkezelés célja: A Böjte Ékszerész Kft. üzleteiben vagyonvédelmi célból elektronikus megfigyelőrendszer működik. A kamerák az üzlethelyiségben az üzlet kiszolgáló pultjára, az ékszereket, órákat, illetve egyéb értéktárgyakat tartalmazó vitrinekre és az üzlet bejáratára irányulnak. A kamerarendszer által készített képfelvételekhez korlátozott személyi kör, a Böjte Ékszerész Kft. ügyvezetői férhetnek hozzá, és az kizárólag a rendőrség, mint nyomozó hatóság részére kerülhet továbbításra. A Böjte Ékszerész Kft. rejtett kamerát nem üzemeltet, kamerarendszer egységeit az üzletben külön piktogramok is jelölik.

Az adatkezelés jogalapja: a Böjte Ékszerész Kft. jogos érdekeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

A kezelt adatok köre: az üzlethelyiségbe belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása

Adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 munkanap

Adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a Böjte Ékszerész Kft. adott üzletében található adatrögzítő egységén (merevlemezen), fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett kerül tárolásra, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a Böjte Ékszerész Kft. képviseletében eljáró ügyvezetője. 

 

 

IV. SZÁMLÁK MEGŐRZÉSE

 

Az adatkezelés célja: a Böjte Ékszerész Kft. a számla megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

A kezelt személyes adatok típusa: számlán szereplő adatok

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év

Adattovábbítás: A Böjte Ékszerész Kft. könyvelését végző szervezet részére

 

V. HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

 

A Böjte Ékszerész Kft. elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. A hozzájáruló nyilatkozatot a Böjte Ékszerész Kft. részére több féle módon lehet adni, például webáruház regisztrációs folyamatok során, a weboldalon a „Feliratkozás hírlevélre” menüpontban, az üzletekben való vásárlás során, törzsvásárlói kártya igénylésével.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére,

tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, kedvezményekről, akciókról, termékekről, új funkciókról stb.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és a Grtv. 6. § (5) bekezdése

A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím), webáruházi regisztráció illetve weboldalon való feliratkozás dátuma, időpontja, IP címe, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét). Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy a 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. postai címre küldött megkeresés alapján. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Adattovábbítás: az érintett által megadott valamennyi személyes adatot tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Viltor Kft. (székhely: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u. 71., elektronikus levelezési címe info@viltor.hu, telefonszáma: +36 70933 4304) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 

VI. PANASZKEZELÉS 

 

Az érintettek köre: A webáruházban, illetve üzletben vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett

Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése, az utólagos bizonyíthatóság

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím), panaszt tartalmazó jegyzőkönyv

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni

 

VII. KÖZÖSSÉGI OLDALAK  

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

VIII. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.), illetve a kapcsolatfelvételi űrlapon kapcsolatba léphet a Böjte Ékszerész Kft.-vel.

 

A Böjte Ékszerész Kft. a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Böjte Ékszerész Kft. köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A Böjte Ékszerész Kft. ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

IX. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

 

A Böjte Ékszerész Kft. biztosítja Önnek a jogot arra, hogy

 

III.1. az adatkezelés részleteiről további tájékoztatást kérjen,

III.2. az általa kezelt személyes adataihoz az első alkalommal díjmentesen hozzáférjen,

III.3. a pontatlan személyes adat helyesbítését, a hiányos adat kiegészítését kérje,

III.4. a jogszerűtlenül (jogalap nélkül) kezelt személyes adat törlését kérje,

III.5. indokolt esetben az adatkezelés korlátozását kérje,

III.6. adatait belátásai szerint hordozza,

III.7. indokolt esetben tiltakozzon az adatkezelésen ellen,

III.8. az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja, illetve

III.9. a Böjte Ékszerész Kft. eljárásával vagy döntésével szemben jogorvoslattal éljen.

 

A Böjte Ékszerész Kft. felhívja a figyelmét, hogy profilalkotási, illetve automatikus döntéshozatali tevékenységet nem végez, így az utóbbi két adatkezelési formához kapcsolódó különleges jogosítványok jelenleg nem illetik meg.

 

IX.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

 

A Böjte Ékszerész Kft. külön kérelmére, illetve az adatvédelmi tudatosság növelése céljából proaktív módon is tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában igyekszik átfogó tájékoztatást nyújtani Önnek az adatkezelés különféle aspektusairól. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bármilyen kérdése merül fel, személyre szabott tájékoztatás iránti kérelem írásban, elektronikus úton, vagy szóban terjeszthető elő, azzal, hogy a Böjte Ékszerész Kft. ügyvezetője főszabály szerint írásban válaszol a feltett kérdésekre.

 

IX.2. HOZZÁFÉRÉSI JOG

 

Igény esetén a Böjte Ékszerész Kft. ügyvezetője személyre szóló kimutatást készít Önnek a Böjte Ékszerész Kft. által kezelt személyes adatokról. Az első adatszolgáltatási kérelmet a Böjte Ékszerész Kft. főszabály szerint térítésmentesen teljesíti, ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra, hogy a visszaélésszerűen, illetve rosszhiszeműen előterjesztett, megalapozatlan kérelmek teljesítéséért 5.000,- Ft eljárási (adminisztratív) költséget számítson fel.

 

 

 

IX.3. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

 

A Böjte Ékszerész Kft. törekszik arra, hogy az Ön adatai mindenkor naprakészek és teljeskörűek legyenek, mely cél elérése érdekében számítunk az Ön közreműködésére is. Kérjük, hogy bármilyen adathiány vagy eltérés esetén azt jelezze felénk, egyúttal vállaljuk, hogy helyesbítési kérelmeit haladéktalanul, soron kívül elbíráljuk. Amennyiben a Böjte Ékszerész Kft. által kezelt adat helyesbítését vagy kiegészítését kezdeményezi, kérjük, hogy a valós és teljeskörű adat fennállását a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szíveskedjen.

 

IX.4. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Indokolt kérelem esetén a Böjte Ékszerész Kft. kész soron kívül törölni az Ön személyes adatait, amennyiben

a megjelölt személyes adatok tekintetében az adatkezelés célja időközben megszűnt,
a megjelölt személyes adatok tekintetében Ön a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelés más jogalapra nem alapítható,
belső vizsgálat eredményeképpen, illetve hatósági vagy bírósági döntésben megállapítást nyer, hogy a személyes adatait a Böjte Ékszersz Kft. jogellenesen kezelte,
az Ön személyes adatait nemzeti vagy közösségi jogi előírás alapján kötelezően törölni kell, vagy
megalapozottan tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező legitim ok a további adatkezelésre.
 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni szükséges, az elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

IX.5. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA

 

Indokolt kérelme esetén a Böjte Ékszerész Kft. adatkezelési tevékenységét a személyes adatai tárolására korlátozza, amennyiben

az adatkezelés jogellenessége okán Ön a személyes adatok törlését is kezdeményezhetné,
az adatkezelés időtartama lejárt, és külön kérelme hiányában a személyes adatok törlésére kerülne sor,
a személyes adatok pontossága vagy teljessége vita tárgyát képezi,
Ön tiltakozik az adatkezelés ellen,
azzal, hogy utóbbi két esetben az adatkezelés korlátozásának időtartama a megfelelő belső vizsgálat, illetve hatósági és/vagy bírósági eljárás lezárásáig tart. A Böjte Ékszerész Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról minden esetben – előzetesen – írásban tájékoztatja. Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmet a Böjte Ékszerész Kft. ügyvezetőjénél kell előterjeszteni.

 

IX.6. ADATHORDOZHATÓSÁG

 

A Böjte Ékszerész Kft. biztosítja Önnek a jogot arra, hogy az általa kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve azokat harmadik személy adatkezelő részére továbbítsa, amennyiben ez nem eredményezi a Böjte Ékszerész Kft. jogos érdekének (üzleti titkainak) indokolatlan és aránytalan sérelmét.

 

IX.7. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

 

A Böjte Ékszerész Kft. lehetőséget ad Önnek arra is, hogy az általa megvalósított adatkezelés ellen tiltakozzon, azzal, hogy tiltakozása csak abban az esetben eredményezheti az adatkezelés lezárását, amennyiben arra a Böjte Ékszerész Kft. jogos érdeke, vagy a rá ruházott közhatalmi jogosítvány alapján kerül sor. Az adatkezelés elleni tiltakozást tartalmazó beadvány a Böjte Ékszerész  Kft. ügyvezetőjénél terjeszthető elő.

 

IX.8. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

 

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a Böjte Ékszerész Kft. által megvalósított adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, lehetősége van a hozzájárulása visszavonásával intézkedni az adatkezelés megszüntetése felől. A hozzájárulás visszavonása nem érinti ugyanakkor a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

IX.9. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a Böjte Ékszerész Kft. által megvalósított adatkezeléssel kapcsolatosan panasza merül fel, számos jogorvoslati lehetőséggel élhet az Önt ért jogsérelem orvoslására. Amennyiben a Böjte Ékszerész Kft. szervezeti kereti között az adatkezeléssel kapcsolatos jogvita nem kerül megnyugtató rendezésre, tájékoztatom, hogy a jogszabályban biztosított lehetőségével élve a Böjte Ékszerész Kft.-vel szemben bírósági eljárást kezdeményezhet, vagy panasszal élhet az illetékes hatóságnál [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu, https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html].

Kérjük Önt, hogy mielőtt bírósághoz vagy a felügyeleti hatósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg a Böjte Ékszerész Kft-t az alábbi elérhetőségen: info@bojte.com

 

X. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

Tájékoztatom, hogy a Böjte Ékszerész Kft. csak abban az esetben tudja érdemben megvizsgálni az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseit, amennyiben kérelme a Böjte Ékszerész Kft. ügyvezetője részére kerül írásban a 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u 1. szám alatti levelezési címére postai úton vagy elektronikus úton a info@bojte.com e-mail címre megküldésre. Indokolt esetben kérelme a Böjte Ékszerész Kft. ügyvezetőjénél személyesen, illetve telefonon (+36 30-9941-709) szóban is előterjeszthető, melyet jelenlétében a Böjte Ékszerész Kft. ügyvezetője késedelem nélkül jegyzőkönyvbe foglal.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a Böjte Ékszerész Kft. ügyvezetője indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül bírálja el, mely határidő indokolt esetben (a kérelem tárgya és körülményei függvényében) 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Böjte Ékszerész Kft. ügyvezetője írásban tájékoztatja a késedelem okinak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül.

 

A Böjte Ékszerész Kft. minden olyan címzettet értesít az adatkezeléssel kapcsolatos kérelméről, aki a kérelem tárgyát képező adattal maga is rendelkezik. Amennyiben a címzettek nagy száma, vagy az értesítés aránytalanul magas költsége miatt a címzettek értesítése a Böjte Ékszerész Kft.-től ésszerűen nem elvárható, Önt az utóbbi körülmény fennállásáról haladéktalanul tájékoztatjuk. A Böjte Ékszerész Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a rosszhiszeműen, vagy visszaélésszerűen ismételten előterjesztett kérelmek teljesítéséért 5.000,- Ft eljárási költséget (adminisztratív díjat) számítson fel.

 

Ha a Böjte Ékszerész Kft. nem tesz intézkedést az Ön kérelme nyomás, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okiról, valamint arról, hogy Ön élhet bírósági jogorvoslati jogával vagy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál.

 

XI. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

A Böjte Ékszerész Kft. kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Böjte Ékszerész Kft. a tudomány, a technológia és technika mindenkori fejlettségére, a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve többek között:

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 

XII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

A Böjte Ékszerész Kft. fenntartja magának a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. A vásárlói adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.bojte.com weboldalon történik.

Zalaegerszeg, 2020. április 25.

Böjte Ékszerész Kft.

 

Kapcsolat

  • 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u.1.
  • +36309941709
  • bojtekft@t-online.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.